تاريخ خبر:
۱۳۸۸/۰۶/۲۶
انتشار سري كتابهاي جديد كاربر رايانه - سال 88
مولفين گروه آموزش مهارت با همكاري انتشارات صفار مطابق قرارداد منعقد شده با وزارت آموزش و پرورش ، كتابهاي درسي جديد سال تحصيلي 88 - 89 را تاليف نموده و پس از تاييد دفتر تاليف كاردانش ، همزمان با چاپ در آموزش و پرورش به صورت آزاد با قيمت مناسب و كيفيت بالا و به صورت رنگي چاپ و منتشر كرده‌اند.

اين كتابها بر اساس استاندارد جديد كاربر رايانه وزارت كار و امور اجتماعي تاليف شده‌اند و از سال جاري جايگزين كتابهاي رايانه كار خواهند شد.

ليست كتابهاي كاربر رايانه عبارتند از :
----------------------------------------------------
مفاهيم پايه فناوري اطلاعات - قيمت 3500 تومان
سيستم عامل مقدماتي - قيمت 3000 تومان
اطلاعات و ارتباطات - قيمت 3000 تومان
سيستم عامل پيشرفته - قيمت 3000 تومان
----------------------------------------------------
كاربر رايانه جلد اول - قيمت 5500 تومان
كاربر رايانه جلد دوم - قيمت 5500 تومان
مجموعه سوالات كاربر رايانه - قيمت 1500 تومان
------------------------------------------------------